back
, photo
next

Warm Tones Over Mono

Mono Lake, Eastern Sierra